مجموعه کامل تعبیر خواب درخت سیب از معبران معروف بایگانی: د | آوتاف -->

د

مجموعه کامل تعبیر خواب دوغ از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب دوغ آنلی بیتون مى گوید ۱ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد كه در پی كسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یك بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد . ۲ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شكست و بداقبالی است . ۳ـ …

ادامه نوشته »