مجموعه کامل تعبیر خواب عادت ماهانه از معبران معروف بایگانی: ع | آوتاف -->

ع

مجموعه کامل تعبیر خواب عادت ماهانه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب عادت ماهانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حیض برای مردان ماندن در گناه و معصیت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها فراوانی مال و اموال است. اگر مردی در خواب ببیند که حائض شده است، تعبیرش این است که به اندازه خونی که دیده، مال حرام به دست می‌آورد . اگر مردی در خواب ببیند که زنش حائض شده است، …

ادامه نوشته »