مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف

تعبیر خواب آنلاین یکی از پرجستجوترین کلمات در سطح اینترنت است که اغلب افراد در سنین مختلف با دیدن خواب و رویا این کار را انجام می دهند. در این بین تعبیر خواب حضرت یوسف ، تعبیر خواب امام جعفر صادق ، تعبیر خواب ابن سیرین از پرطرفدارترین معبران و البته واقعی ترین آن ها به شما می روند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای تعبیر کردن خواب به سایت های مختلف مراجعه کرده باشید و ترجیح داده باشید تعبیر همه معبران را یکجا مورد مشاهده قرار دهید تا تعبیر خواب واقعی خود را پیدا کنید. همچنین باید بدانید که موارد دیگر هم برای تعبیر خواب دارای اهمیت هستند، از جمله ساعت دیدن خواب یا ماه دیدن خواب یا روز و کلا وقت دیدن خواب هم باید در زمان این کار مورد نظر باشند. ما در این بخش از سایت آوتاف سعی کرده ایم تا کامل ترین مجموعه تعبیر خواب از منابع مختلف و معبران بزرگ را گردآوری کنیم و موارد گفته شده دارای اهمیت را هم در انتهای هر تعبیر خواب آورده ایم.

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب قاعدگی از معبران معروف

تعبیر خواب آتش روشن کردن

محمد بن سیرین گوید:
آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود.

اگر بیند كه آتش برافروخت تا گرم شود، یاكسی دیگر بدان گرم شود، دلیل كه چیزی طلب کند كه از آن منفعت یابد

اگر بیند كه بی فایده آتشی برافروخت، دلیل كند كه بی سبب جنگ و خصومت كند

اگر بیند كه آتشی برافروخت تا چیزی بریان كند، دلیل كه كاری پیش گیرد به سبب غیبت مردمان، تا طلب حال كسی كند.اگر بیند كه از آن بریان بخورد، دلیل كند كه به قدر آن، روزی به وی رسد، با غم و اندوه.

اگر بیند كه به زیر دیگر آتش می افروخت، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، دلیل كه كاری بسازد كه از آن كار كدبانوی خانه را منفعت رسد.

اگر بیند كه در آن دیگ هیچ طعام نبود، دلیل كند كه از آن كار او را غم و اندوه بود.

اگر بیند كه آتشی برافروخت حلوا پزد، دلیل كه او را سخنی نیكو گویند.

اگر بیند كه آتشی برافروخت از برای روشنائی، دلیل كند كه كاری را به حجت و برهان روشن گرداند

ابراهیم كرمانی گوید:
اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند، دلیل بود كه اهل آن موضع راغیبت كند و بدی گوید.

اگر بیند آتش را در تنور یادر آتش دان همی افروخت بی آن كه طعام پزد، دلیل كند كه بامردی از خویشان و یا اهل بیت، او جنگ و خصومت افتد.ودولتش افزون شود

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آروغ از معبران معروف

اگر بیند كه خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش، و آن آتش برنمی افروخت و روشنائی نمی داد، دلیل كند كه از علم خویش برخورداری یابد.اگر این كس پادشاه بود، عز و جاه و دولتش افزون گردد،

اگر بیند آن آتش كه افروخت بمرد، دلیل كند كه هلاك گردد.

جابر مغربی گوید:
اگر بیند كه در بیابان آتش می افروخت كه مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر كس به موضع و مقام خویش می رفتند، دلیل كند كه از علم و حكمت او بهره یابند و راه راست گیرند.

اگر بیند كه آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل كند كه احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت كند و اگر بیند كه آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل كه علم او مردمان را به راه ضلالت برد.

اگر بیند كه آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل كه خرید و فروخت به نفاق كند و مالش حرام بود.

اگر بیند كه از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل كند كه مالی حرام بدو رسد.

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب

separator

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت ۶-۱۰ شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

ساعت ۲ صبح تا ۴:۳۰ صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت ۴:۳۰ صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت ۴:۳۰ تا ۶ صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت ۶ صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی

در روایت از سلمان فارسی

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه : بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه : تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آزمایش از معبران معروف

ماه ربیع الثانی : خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول : خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

ماه رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

ماه شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ماه ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ماه ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب امام صادق روزهای قمری

خواب ديدن اول ماه ، باطل است
دوم و سوم ، برعكس بود
چهارم و پنجم ، به تأخير افتد
ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بيند، راست بود
دهم و يازدهم و دوازدهم ، به تأخير افتد
سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خير باشد و نه شر ، باطل است
شانزدهم و هفدهم ، به تأخير افتد
هجدهم و نوزدهم ، درست باشد
بيستم و بيست و يكم ، دروغ باشد
بيست و دوم و بيست وسوم ، فرح و شادي باشد
بيست و چهارم و بيست و پنجم ، برعكس باشد
بيست و ششم و بيست و هفتم نيز برعكس باشد
بيست و هشتم ، درست باشد
بيست و نهم و سي ام ، راست باشد

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آشنا از معبران معروف

احکام تعبیر خواب در روزهای ماه های قمری

اول ماه : صحت ندارد

دوم : تعبیرش برعکس است

سوم : صحت دارد به تعویق

چهارم : صحیح است به تعویق

پنجم : خلافی ندارد

ششم : صحیح است وموثر

هفتم : خلافی ندارد

هشتم : صحیح است وموثر

نهم : تعبیرش برعکس

دهم : صحت ندارد

یازدهم : صحیح وتعویق

دوازدهم : صحیح است و تعویق

سیزدهم : صحت ندارد

چهاردهم : تعبیرش بر عکس

پانزدهم : بر عکس

شانزدهم : صحیح است وتعویق

هفدهم : صحیح وتعویق

هجدهم : تعبیرش برعکس است

نوزدهم : تعبیرش عکس است

بیستم : صحیح است وموثر

بیست ویکم : صحت ندارد

بیست ودوم : صحیح است وموثر

بیست وسوم : صحت ندارد

بیست وچهارم : بسیار خوبست

بیست وپنجم : صحت ندارد

بیست وششم : عبیرشعکس است

بیست وهفتم : بر عکس است

بیست وهشتم : تعبیرش عکس است

بیست ونهم : صحت ندارد

سی ام : صحیح است وموثر

منبع: آوتاف www.avtaf.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *