مجموعه کامل تعبیر خواب آبشار از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبشار | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبشار

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبشار

مجموعه کامل تعبیر خواب آبشار از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبشار از معبران معروف

تعبیر خواب آبشار منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب …

ادامه نوشته »