مجموعه کامل تعبیر خواب آب بینی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آب بینی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب بینی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب بینی

مجموعه کامل تعبیر خواب آب بینی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آب بینی از معبران معروف

تعبیر خواب آب بینی حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند . ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود …

ادامه نوشته »