مجموعه کامل تعبیر خواب آتش پرستیدن از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آتش پرستیدن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش پرستیدن

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش پرستیدن

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش پرستیدن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آتش پرستیدن حضرت دانیال گوید: اگر که آتش را می پرستید و سجده می کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود. اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می کرد، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود. اگر بیند که آتش را بوسه همی داد و می …

ادامه نوشته »