مجموعه کامل تعبیر خواب آشتی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آشتی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشتی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشتی

مجموعه کامل تعبیر خواب آشتی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آشتی از معبران معروف محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند ه درخشم کسی را به صلاح دین می خواند، دلیل که وی …

ادامه نوشته »