مجموعه کامل تعبیر خواب آژیر از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آژیر | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آژیر

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آژیر

مجموعه کامل تعبیر خواب آژیر از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آژیر لوک اویتنهاو می گوید : آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید آنلی بیتون مى گوید: شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که از همسر خود …

ادامه نوشته »