مجموعه کامل تعبیر خواب آیه الکرسی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آیة الکرسی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آیة الکرسی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آیة الکرسی

مجموعه کامل تعبیر خواب آیه الکرسی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آیه الکرسی اگر بیند آیه الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن آیه الکرسى در خواب ، …

ادامه نوشته »