مجموعه کامل تعبیر خواب آستانه و درگاه از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب درگاه | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب درگاه

بایگانی برچسب: تعبیر خواب درگاه

مجموعه کامل تعبیر خواب آستانه و درگاه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آستانه و درگاه از معبران معروف ابراهیم کرمانی گوید: آستانه بالایین در خواب، کدخدای خانه بود، و آستانه زیرین، کدبانوی خانه. و اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که کدخدای خانه بمیرد، و اگر کدخدای خانه بیند که آستانه زیرین خانه بیفتاد یا بسوخت، دلیل کند که کدبانوی خانه بمیرد. …

ادامه نوشته »