مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌دان از معبران معروف مدیر سایت, نویسنده در آوتاف | صفحه 3578 از 3580 -->
خانه / مدیر سایت (صفحه 3578)

مدیر سایت

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌دان از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌دان از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش‌دان، زنی است که خدمتکار خانه است. اگر آتش‌دان آهنی بود، یـعـنـی آن زن از بستگان اعضای آن خانه می‌باشد، و اگر آتشدان چوبی بود، از بستگان آن خانواده نبوده و دورو و منافق می‌باشد، یا اگر آتشدان خشتی باشد، خدمتکار مورد نظر انسان گردن‌کش و یا …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش پرستی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش پرستی از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زرتشتی و آتش‌پرست شده‌ای، تعبیرش این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شوی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر آتشی که می‌پرستی اخگر [پاره‌ای آتش] می‌باشد، یـعـنـی برای پول و مال و اموال به سراغ دین و مذهب می‌روی و مال و اموال …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش از معبران معروف گرم شدن اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، تعبیرش این است که به «پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبنوس از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبنوس از معبران معروف محمد بن سیرین گوید: دیدن آبنوس در خواب، مردی بود که در کار خویش سخت و محکم، اما توانگر و بخیل بود و از وی چیزی به کس نرسد . ابراهیم کرمانی گوید: آبنوس در خواب، زنی بود هم بر این صنعت که یاد کرده شد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آبنوس …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبکامه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبکامه از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن آبکامه، رنج و و بیماری جسمی است. اگر در خواب ببینی آبکامه خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آبکامه را ریخته‌ای و یا چیزی از آن نخورده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آب از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آب از معبران معروف أولم یر الذین کفروا أن السماوات والأرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی أفلا یؤمنون«۳۰» آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبادانی و خرابی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبادانی و خرابی از معبران معروف محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبدستان از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبدستان از معبران معروف آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند محمد بن سیرین گوید: آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آروغ از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آروغ از معبران معروف ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود. اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود. محمد بن سیرین گوید: اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آزادی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آزادی از معبران معروف حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آزاد شده‌ای یا کسی تو را آزاد کرده‌ است، تعبیرش فوق‌العاده خوب می‌باشد، مثلا اگر بیمار باشی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بدهکار هستی قرض تو پرداخت می‌شود، یا اگر به حج نرفته‌ای، حج را به جا می‌آوری، یا اگر بنده و «برده» هستی، …

ادامه نوشته »