مجموعه کامل تعبیر خواب به دار آویختن از معبران معروف بایگانی: ب | آوتاف -->

ب

مجموعه کامل تعبیر خواب به دار آویختن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب به دار آویختن محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد، لیکن دلیل که دینش خلل افتد اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وی می کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهتری و فرمانروائی یابد اگر بیند که گروهی …

ادامه نوشته »