مجموعه کامل تعبیر خواب آب دهان از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آب دهان | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب دهان

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب دهان

مجموعه کامل تعبیر خواب آب دهان از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آب دهان از معبران معروف محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد اگر بیند که در مسجد آب دهان می انداخت دلیل که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید اگر بیند که آب دهان …

ادامه نوشته »