محموعه کامل تعبیر خواب آرد بیز از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آرد بیز | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرد بیز

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرد بیز

محموعه کامل تعبیر خواب آرد بیز از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آرد بیز ابراهیم کرمانی گوید: آرد بیز به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد. محمد بن سیرین گوید: آرد بیز به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود. اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد و …

ادامه نوشته »