مجموعه کامل تعبیر خواب آروغ از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آروغ | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آروغ

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آروغ

مجموعه کامل تعبیر خواب آروغ از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آروغ از معبران معروف ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود. اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود. محمد بن سیرین گوید: اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، …

ادامه نوشته »