مجموعه کامل تعبیر خواب آشفتن از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آشفتن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشفتن

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آشفتن

مجموعه کامل تعبیر خواب آشفتن از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آشفتن از معبران معروف

تعبیر خواب آشفتن اگر در خواب ببینید که مسأله اى شما را آشفته کرده، بیانگر آن است که شما به هنگام بیدارى، نگرانى هاى کمى را در اطرافتان مشاهده خواهید کرد. اگر دیدید که کسى از صحبت هاى شما آشفته شده، دلیل بر آن است که شما در زندگى از سوء تفاهمات کوچک هم به راحتى نمى گذرید مجموعه کامل …

ادامه نوشته »