مجموعه کامل تعبیر خواب آله از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آله | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آله

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آله

مجموعه کامل تعبیر خواب آله از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آله از معبران معروف

تعبیر خواب آله حضرت دانیال گوید: آله در خواب، پادشاهی با هیبت و ستمگر چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند آله را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن آله فرمانبر و مطیع او بود، دلیل کهم در نزد پادشاه، خاص و مقرب شود. اگر دید آله او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان …

ادامه نوشته »