مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگ و رقص از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آهنگ و رقص | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهنگ و رقص

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهنگ و رقص

مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگ و رقص از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آهنگ و رقص  آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید. ۲ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانه آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد. ۳ـ اگر در خواب …

ادامه نوشته »