مجموعه کامل تعبیر خواب آهو دیدن از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آهو دیدن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهو دیدن

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهو دیدن

مجموعه کامل تعبیر خواب آهو دیدن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آهو دیدن ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را …

ادامه نوشته »