مجموعه کامل تعبیر خواب آهک از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آهک | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهک

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهک

مجموعه کامل تعبیر خواب آهک از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آهک از معبران معروف حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد محمد بن سیرین گوید: آهک کردن در …

ادامه نوشته »