مجموعه کامل تعبیر خواب آواز از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آواز | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آواز

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آواز

مجموعه کامل تعبیر خواب آواز از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آواز محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند ابراهیم کرمانی گوید: بلندی …

ادامه نوشته »