مجموعه کامل تعبیر خواب اتاق از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب اتاق | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب اتاق

بایگانی برچسب: تعبیر خواب اتاق

مجموعه کامل تعبیر خواب اتاق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او …

ادامه نوشته »