مجموعه کامل تعبیر خواب آبادانی و خرابی از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب خرابی | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب خرابی

بایگانی برچسب: تعبیر خواب خرابی

مجموعه کامل تعبیر خواب آبادانی و خرابی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبادانی و خرابی از معبران معروف محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود …

ادامه نوشته »