مجموعه کامل تعبیر خواب آبگینه از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبگینه | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبگینه

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبگینه

مجموعه کامل تعبیر خواب آبگینه از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبگینه از معبران معروف

تعبیر خواب آبگینه ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی باشد.اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند، اگر دید …

ادامه نوشته »