مجموعه کامل تعبیر خواب آب و هوا از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آب و هوا | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب و هوا

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب و هوا

مجموعه کامل تعبیر خواب آب و هوا از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آب و هوا محمدبن سیرین گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند. آنلی بیتون مى گوید: روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت …

ادامه نوشته »