مجموعه کامل تعبیر خواب آجان از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آجان | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آجان

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آجان

مجموعه کامل تعبیر خواب آجان از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آجان از معبران معروف

تعبیر خواب آجان دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است. اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید …

ادامه نوشته »