مجموعه کامل تعبیر خواب ابروها از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب ابروها | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب ابروها

بایگانی برچسب: تعبیر خواب ابروها

مجموعه کامل تعبیر خواب ابروها از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابروها محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است …

ادامه نوشته »