مجموعه کامل تعبیر خواب آبله از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آبله از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آبله از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبله از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آرشه ویلون از معبران معروف

تعبیر خواب آبله

محمد بن سیرین گوید:
آبله درخواب زیان مال بود.

اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:

اول: زیادتی مال،

دوم: زن خواهد،

سوم: پسرش آید،(از سفر یا سربازی یا جای دور)

چهارم: حاجت روا شدن،

پنچم: از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب طوطی از معبران معروف

لیلا برایت مى گوید:
دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.

آنلی بیتون مى گوید:
دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیمارى بسیار سختى مبتلا مى شوید و نمى توانید کارها و طرح هاى خود را عملى کنید.

مجموعه کامل تعبیر خواب آبله از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب طوطی از معبران معروف

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *