مجموعه کامل تعبیر خواب آواز از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آواز از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آواز از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آواز از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف

تعبیر خواب آواز

محمد بن سیرین گوید:
آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند

ابراهیم کرمانی گوید:
بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند، اما بلندی آواز زنان در خواب، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد

لوک اویتنهاو می گوید :
ترانه : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آتش‌دان از معبران معروف

آواز خواندن : شادمانی

شنیدن آواز : عروسی

آوای پرنده : جشن و سرور در محیطی سر باز ، عشق خالصانه

همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی ، بی غمی

شعر خوانی : مشکلات

لیلا برایت مى گوید:
اگر در خواب آواز شادى شنیدید، بدانید که در آینده خبرهاى بسیار خوبى دریافت خواهید کرد شنیدن آواز غمگین در خواب نیز براى شما خبرهاى بدى را به همراه خواهد داشت اگر دیدید که در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى باشید، علامت آن است که داراى دوستان بسیار خوب و وفادارى مى باشید

اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه ى آن است که اتفاقات بسیار خوشحال کننده اى در حال رخ دادن است اگر در خواب دیدید که با شخص دیگرى در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد

آنلی بیتون مى گوید:
آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبى بر عشاق دارد تعبیر آن وصال و زندگى لبریز از صلح و صفا مى باشد اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا مى کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدى دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما مى دهد، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما آواز می خوانید : ناکامی و تنهایی

دیگران آواز می خوانند : شادی نا خواسته

یک آواز خوان : حسادت درعشق

مجموعه کامل تعبیر خواب آواز از معبران معروف

(Visited 1 times, 1 visits today)
(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آنتن رادیو و تلویزیون از معبران معروف

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *