مجموعه کامل تعبیر خواب آبله از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبله | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبله

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبله

مجموعه کامل تعبیر خواب آبله از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آبله محمد بن سیرین گوید: آبله درخواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود: …

ادامه نوشته »