مجموعه کامل تعبیر خواب جدایی از معبران معروف مدیر سایت, نویسنده در آوتاف | صفحه 3577 از 3580 -->
خانه / مدیر سایت (صفحه 3577)

مدیر سایت

مجموعه کامل تعبیر خواب جدایی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب جدایی از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زن خود را …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زن خود را …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر از معبران معروف ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آمیزش از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آمیزش از معبران معروف تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصاًً اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است. اگر در خواب ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود. امام …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آویزان کردن از معبران معروف حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «پادشاه» دستور داد تا تو را آویزان کنند، تعبیرش این است که پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آهک از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آهک از معبران معروف حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد محمد بن سیرین گوید: آهک کردن در …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آهنی که “ساخته شده” باشد [آهنی که آن را به صورت ابزار و وسیله و چیزی درآورده باشند]، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر “ساخته شده” نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری. اگر در خواب ببینی به …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آشتی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آشتی از معبران معروف محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند ه درخشم کسی را به صلاح دین می خواند، دلیل که وی …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آشپزی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آشپزی از معبران معروف تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، تعبیرش این است که حرف‌های خوب و خوش میشنوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال پختن چیز خوش‌طعمی هستی، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدمزه و ناخوشایند …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب قاعدگی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب قاعدگی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حیض برای مردان ماندن در گناه و معصیت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها فراوانی مال و اموال است. اگر مردی در خواب ببیند که حائض شده است، تعبیرش این است که به اندازه خونی که دیده، مال حرام به دست می‌آورد . اگر مردی در خواب ببیند که زنش حائض شده است، یـعـنـی …

ادامه نوشته »