مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب | آوتاف -->
خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

مجموعه کامل تعبیر خواب آبنبات از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آبنبات هانس كورت مى گوید: اگر ببینید كه آب نبات درست مى كنید، علامت آن است كه دست به كار بسیار بزرگ و سودآورى خواهید زد. اگر ببینید كه آب نبات مى خورید، نشانگر یك تفریح و گردش دسته جمعى مى باشد. آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می كنید ، نشانة آن است …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبگینه از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آبگینه ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه در كاسه آبگینه به زن خویش آب داد، و كاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان كرده اند و آب كه در كاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادرمی باشد.اگر بیند كاسه بشكست و آب بریخت، دلیل كند كه جفت او بمیرد و فرزندش بماند، اگر دید …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبشار از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آبشار منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آثار باستانی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آثار باستانی لیلا برایت مى گوید: اگر آثار باستانى را در خواب ببینید، بدین معنى است كه تا زمان زیادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد. مجموعه کامل تعبیر خواب آثار باستانی از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آمریکای شمالی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آمریکای شمالی درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما خود را درآمریكای شمالی می بینید : در یك فاجعه گرفتار خواهید شد شما به امریكای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز دركارها امریكای شمالی را ترك می كنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد شما را به آمریكا شمالی تبعید می كنند : پیشرفت مجموعه …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آله از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آله حضرت دانیال گوید: آله در خواب، پادشاهی با هیبت و ستمگر چنانكه همه كس از او بترسد. اگر بیند آله را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن آله فرمانبر و مطیع او بود، دلیل كهم در نزد پادشاه، خاص و مقرب شود. اگر دید آله او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل كه به فرمان …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آلات موسیقی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آلات موسیقی آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است. ۲ـ دیدن آلات شكسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است كه دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند. ۳ـ اگر دختری خواب آلات شكسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است كه …

ادامه نوشته »