مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف بایگانی: آ | آوتاف -->

آ

مجموعه کامل تعبیر خواب آبنبات از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آبنبات هانس کورت مى گوید: اگر ببینید که آب نبات درست مى کنید، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآورى خواهید زد. اگر ببینید که آب نبات مى خورید، نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعى مى باشد. آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید ، نشانه آن است …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبگینه از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آبگینه ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادرمی باشد.اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند، اگر دید …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آبشار از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آبشار منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آثار باستانی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آثار باستانی لیلا برایت مى گوید: اگر آثار باستانى را در خواب ببینید، بدین معنى است که تا زمان زیادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد. مجموعه کامل تعبیر خواب آثار باستانی از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آمریکای شمالی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آمریکای شمالی درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت مجموعه …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آله از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آله حضرت دانیال گوید: آله در خواب، پادشاهی با هیبت و ستمگر چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند آله را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن آله فرمانبر و مطیع او بود، دلیل کهم در نزد پادشاه، خاص و مقرب شود. اگر دید آله او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب آلات موسیقی از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آبیاری گلها از معبران معروف

تعبیر خواب آلات موسیقی آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است. ۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند. ۳ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن است که …

ادامه نوشته »