مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار کار از معبران معروف بایگانی: ا | آوتاف -->

ا

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار کار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار کار درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد. ابزار کار میخرید : تغییرات مهم ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید ابزار …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است. ۲ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند. مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب اتاق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابراز علاقه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابراز علاقه درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند :حقارت و شرمساری یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند :نتایج عالی در کارها یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند: احترام و امتیاز دوستان به شما ابراز علاقه میکند : ناراحتی مجموعه کامل تعبیر خواب ابراز علاقه از …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابروها از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابروها محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار جراحی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون مى گوید: دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد. مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار جراحی از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب احضار روح از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب احضار روح اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت مجموعه کامل تعبیر خواب احضار روح از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب احمق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب احمق درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب احمقها : یک اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست . یک دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای کار میکند . شما احمق هستید : بزودی خودتان را در پست وزارت خواهید دید . بچه ها احمق هستند : روی نردبان اجتماع در پله های …

ادامه نوشته »