مجموعه کامل تعبیر خواب احضار روح از معبران معروف بایگانی: ا | آوتاف -->

ا

مجموعه کامل تعبیر خواب احضار روح از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب احضار روح اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شركت كرده اید ، نشانة آن است كه آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت مجموعه کامل تعبیر خواب احضار روح از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب احمق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب احمق درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب احمقها : یك اتفاق غیره منتظره و خوشایند در انتظار شماست . یك دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده ای كار میكند . شما احمق هستید : بزودی خودتان را در پست وزارت خواهید دید . بچه ها احمق هستند : روی نردبان اجتماع در پله های …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار کار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار کار درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب تعداد زیادی ابراز كار : ثروت به شما ابراز كار اهدا میكنند : بعضی ها به خاطر شما كارهای بسیاری انجام خواهند داد. ابزار كار میخرید : تغییرات مهم ابزار كار می فروشید : پول به دستتان می آبد ابزار كار مكانیكی : یك هدیه دریافت می كنید ابزار …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة كشیدن رنج و سختی برای انجام كاری است. ۲ـ دیدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ یا بیماری سخت یكی از دوستان یا نزدیكان شما را تهدید می كند. مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار از معبران معروف

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب اتاق از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابراز علاقه از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابراز علاقه درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك زن متشخص به شما ابراز علاقه میكند :حقارت و شرمساری یك سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میكند :نتایج عالی در كارها یك شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میكند: احترام و امتیاز دوستان به شما ابراز علاقه میكند : ناراحتی مجموعه کامل تعبیر خواب ابراز علاقه از …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابروها از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابروها محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند كه ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است كه زینت وی تمام و كمال بود. اگر دید كه ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است …

ادامه نوشته »

مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار جراحی از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون مى گوید: دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد. مجموعه کامل تعبیر خواب ابزار جراحی از معبران معروف

ادامه نوشته »