مجموعه کامل تعبیر خواب آبدستان از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبدستان | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبدستان

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبدستان

مجموعه کامل تعبیر خواب آبدستان از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبدستان از معبران معروف آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند محمد بن سیرین گوید: آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و …

ادامه نوشته »