مجموعه کامل تعبیر خواب آبنوس از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبنوس | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبنوس

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبنوس

مجموعه کامل تعبیر خواب آبنوس از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب آبنوس از معبران معروف محمد بن سیرین گوید: دیدن آبنوس در خواب، مردی بود که در کار خویش سخت و محکم، اما توانگر و بخیل بود و از وی چیزی به کس نرسد . ابراهیم کرمانی گوید: آبنوس در خواب، زنی بود هم بر این صنعت که یاد کرده شد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آبنوس …

ادامه نوشته »