مجموعه کامل تعبیر خواب آبگوشت از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آبگوشت | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبگوشت

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبگوشت

مجموعه کامل تعبیر خواب آبگوشت از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آبگوشت آنلی بیتون مى گوید: دیدن آبگوشت در خواب، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است. اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری پایدار است. اگر شخصى در خواب ببیند که مشغول تدارک آبگوشت است، علامت آن است که آینده ى خود و دیگران را در اختیار خواهد گرفت. مجموعه کامل تعبیر خواب آبگوشت از …

ادامه نوشته »