مجموعه کامل تعبیر خواب آرواره از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آرواره | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرواره

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آرواره

مجموعه کامل تعبیر خواب آرواره از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آرواره  آنلی بیتون مى گوید: ۱ـ دیدن یک آرواره بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت. ۲ـ اگر خواب ببینید در آرواره جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانه آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند. ۳ـ اگر در خواب احساس کنید …

ادامه نوشته »