مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگر از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آهنگر | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهنگر

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آهنگر

مجموعه کامل تعبیر خواب آهنگر از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آهنگر  یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد آنلی بیتون مى گوید: دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده اى نزدیک مسؤولیت هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است . یک آهنگر …

ادامه نوشته »