مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف | آوتاف
خانه / تعبیر خواب / آ / مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف

تعبیر خواب آنلاین یکی از پرجستجوترین کلمات در سطح اینترنت است که اغلب افراد در سنین مختلف با دیدن خواب و رویا این کار را انجام می دهند. در این بین تعبیر خواب حضرت یوسف ، تعبیر خواب امام جعفر صادق ، تعبیر خواب ابن سیرین از پرطرفدارترین معبران و البته واقعی ترین آن ها به شما می روند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای تعبیر کردن خواب به سایت های مختلف مراجعه کرده باشید و ترجیح داده باشید تعبیر همه معبران را یکجا مورد مشاهده قرار دهید تا تعبیر خواب واقعی خود را پیدا کنید. همچنین باید بدانید که موارد دیگر هم برای تعبیر خواب دارای اهمیت هستند، از جمله ساعت دیدن خواب یا ماه دیدن خواب یا روز و کلا وقت دیدن خواب هم باید در زمان این کار مورد نظر باشند. ما در این بخش از سایت آوتاف سعی کرده ایم تا کامل ترین مجموعه تعبیر خواب از منابع مختلف و معبران بزرگ را گردآوری کنیم و موارد گفته شده دارای اهمیت را هم در انتهای هر تعبیر خواب آورده ایم.

(Visited 1 times, 1 visits today)
حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آرایشگاه از معبران معروف

مجموعه کامل تعبیر خواب آهن از معبران معروف

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آهنی که “ساخته شده” باشد [آهنی که آن را به صورت ابزار و وسیله و چیزی درآورده باشند]، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر “ساخته شده” نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری.

اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آهنی که به تو داده‌اند مال و اموال مادی به تو می‌بخشند.

بدن آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ساق پای تو آهنی است، تعبیرش این است که عمر طولانی خواهی داشت و مال و اموال تو باقی و برقرار می‌ماند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو آهنی یا سنگی می‌باشد، یـعـنـی به مرد لاف‌زن و خودستائی خدمت می‌کنی .

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدن تو از جنس آهن شده است، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود.

ذوب یا استخراج آهن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سنگ، آهن درمی‌آوری و استخراج می‌کنی، تعبیرش این است که دچار سختی خواهی شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل كُونُواْ حِجَارَةً اَوْ حَدِیدًا_ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَكْبُرُ فِی صُدُورِكُمْ… _ بگو (استخوان که سهل است) اگر سنگ و آهن و یا هر چه که به نظرتان سخت‌تر از آن نیست بوده باشید (نمی‌توانید جلو بعث خدای را بگیرید) (اسراء- ۵۰ و ۵۱).

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب دوغ از معبران معروف

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آهن می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت خواهی کرد و از آن‌ها بدگوئی می‌نمائی .

تعبیر خواب ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).

آهنگر

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر آهنگر، «پادشاه» بزرگ و عادل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آهنگری که او را میشناختی، پادشاه می‌باشد، ولی اگر ناشناس بود، تعبیر خوب و بد آنچه که دیده‌ای به آهنگر بازمی‌گردد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر کسی که آهنگر نیست، در خواب ببیند آهنگری می‌کند، تعبیرش این است که با شخصی دشمنی می‌کند، ولی اگر آهنگر باشد تعبیرش خیر و منفعت است .

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت آهنی است، تعبیرش این است که دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).

ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر ریم و چرک و کثیفی آهن و نقره و قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).

محمد بن سیرین گوید:

آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر كسی بیند كه آهن به وی دادند، دلیل كه از متاع دنیا به قدر آن آهن كسی چیزی بدو بخشد

.
ابراهیم كرمانی گوید:

هر آهن كسی به خواب بیند كه آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود. و اگر بیند كه آهن از سنگ بیرون می آورد، دلیل كند ه او را سختی پیش آید.

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آرایشگاه از معبران معروف

جابر مغربی گوید:

اگر كسی به خواب بیند كه آهنگری می كرد و نه اهل آن كار بد، دلیل كه او را با كسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است كه بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

محمد بن سیرین گوید:

دیدن آهنگر به خواب، چون بازگردد و اگر بیند كه اهن یا مس همی گداخت، دلیل كند كه این كس مردمان غیبت كند و زشتی گوید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

هر چیز كه از آهن به خواب بیند، كه از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

دیدن آهن قوت ظفر بود

لیلا برایت مى گوید:

دیدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه هاى خودتان است. اگر دیدید كه آهنگرى مى كنید، بیانگر آن است كه دچار زحمت و دردسر زیادى مى شوید. دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشین است. اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده ى شما بسیار مبهم و تاریك خواهد بود.

آنلی بیتون مى گوید:

۱ـ دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.

۲ـ اگر در خواب احساس كنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است كه از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب اتاق از معبران معروف

۳ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانة آن است كه فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می كنید.

۴ـ اگر در خواب ببینید تولیدكنندة آهن هستید ، نشانة آن است كه برای كسب ثروت به كارهایی نادرست دست می رنید.

۵ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانة آن است كه در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.

۶ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.

۷ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است كه در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.

۸ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است كه در تاریكی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.

۹ ـ دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است كه اگر به درستی از انرژی خود استفاده نكنید ، شكست خواهید خورد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب تكه های آهن : گرفتاری و دردسر در آینده نزدیك

آهن خاكستری : خودتان را بیشتر كنترل كنید .

آهن سیاه : دوستان شما را فریب میدهند .

آهن ذوب شده : خوشبختی

آهن گداخته : مشاجره

آهن می خرید : خبرهایی از خارج از كشور به شما می رسد .

آهن می فروشید : براحتی پول در خواهید آورد.

آهن می برید : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

روی آهن چكش می زنید : موفقیت در عشق

یك اطوی آهنی : منفعت مالی

(Visited 1 times, 1 visits today)

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

مجموعه کامل تعبیر خواب

separator

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت ۶-۱۰ شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

ساعت ۲ صبح تا ۴:۳۰ صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت ۴:۳۰ صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت ۴:۳۰ تا ۶ صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت ۶ صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی

در روایت از سلمان فارسی

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه : بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه : تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب آیة الکرسی از معبران معروف

ماه ربیع الثانی : خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول : خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

ماه رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

ماه شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ماه ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ماه ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب امام صادق روزهای قمری

خواب ديدن اول ماه ، باطل است
دوم و سوم ، برعكس بود
چهارم و پنجم ، به تأخير افتد
ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بيند، راست بود
دهم و يازدهم و دوازدهم ، به تأخير افتد
سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خير باشد و نه شر ، باطل است
شانزدهم و هفدهم ، به تأخير افتد
هجدهم و نوزدهم ، درست باشد
بيستم و بيست و يكم ، دروغ باشد
بيست و دوم و بيست وسوم ، فرح و شادي باشد
بيست و چهارم و بيست و پنجم ، برعكس باشد
بيست و ششم و بيست و هفتم نيز برعكس باشد
بيست و هشتم ، درست باشد
بيست و نهم و سي ام ، راست باشد

حتما بخوانید:  مجموعه کامل تعبیر خواب اتاق از معبران معروف

احکام تعبیر خواب در روزهای ماه های قمری

اول ماه : صحت ندارد

دوم : تعبیرش برعکس است

سوم : صحت دارد به تعویق

چهارم : صحیح است به تعویق

پنجم : خلافی ندارد

ششم : صحیح است وموثر

هفتم : خلافی ندارد

هشتم : صحیح است وموثر

نهم : تعبیرش برعکس

دهم : صحت ندارد

یازدهم : صحیح وتعویق

دوازدهم : صحیح است و تعویق

سیزدهم : صحت ندارد

چهاردهم : تعبیرش بر عکس

پانزدهم : بر عکس

شانزدهم : صحیح است وتعویق

هفدهم : صحیح وتعویق

هجدهم : تعبیرش برعکس است

نوزدهم : تعبیرش عکس است

بیستم : صحیح است وموثر

بیست ویکم : صحت ندارد

بیست ودوم : صحیح است وموثر

بیست وسوم : صحت ندارد

بیست وچهارم : بسیار خوبست

بیست وپنجم : صحت ندارد

بیست وششم : عبیرشعکس است

بیست وهفتم : بر عکس است

بیست وهشتم : تعبیرش عکس است

بیست ونهم : صحت ندارد

سی ام : صحیح است وموثر

منبع: آوتاف www.avtaf.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره ی مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *