مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف بایگانی: تعبیر خواب آتش روشن کردن | آوتاف -->
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش روشن کردن

بایگانی برچسب: تعبیر خواب آتش روشن کردن

مجموعه کامل تعبیر خواب آتش روشن کردن از معبران معروف

تعبیر خواب آوتاف _ dream-interpretation _ www.avtaf.com

تعبیر خواب آتش روشن کردن محمد بن سیرین گوید: آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود. اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یاکسی دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد اگر …

ادامه نوشته »